Aktuality Služby Adresy súborov Naši partneri Mapa stránky Obce Home Kontakty
 
 
Divadlo Remeslá Foto-video Folklór Umelecké slovo Hudba
Home BB SK Home

Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica
Krajská kultúrno-osvetová, metodická a vzdelávacia inštitúcia (príspevková so samostatnou právnou subjektivitou) osobitne aj pre okresy Banská Bystrica a Brezno, s pôsobnosťou pre Banskobystrický samosprávny kraj.
Zaoberá sa odborno-poradenskou, metodickou a informačno-dokumentačnou činnosťou.
Pri organizovaní kultúrnych podujatí spolupracuje s mestami a obcami regiónu.

Zriaďovateľ inštitúcie a nadriadený orgán:
Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23, 975 41 Banská Bystrica.

Pred SOS BB
Stredoslovenské osvetové stredisko
- vytvára podmienky pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej umeleckej činnosti,
- podporuje, oživuje a uchováva tradičnú ľudovú kultúru,
- realizuje kultúrne vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre široký okruh záujemcov v rámci územnej pôsobnosti,
- poskytuje poradenstvo organizátorom kultúrno-osvetovej činnosti, jednotlivcom a kolektívom ZUČ a subjektom pôsobiacim    v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.

Stredoslovenské osvetové stredisko odborne pripravuje a realizuje okresné, regionálne, krajské, celoštátne
i medzinárodné súťaže, festivaly, prehliadky, výstavy a príslušné vzdelávacie činnosti hlavne v oblastiach tanca, hudby,
divadla a umeleckého slova, výtvarníctva, videa, filmu a fotografie, výstavníctva, ľudovej kultúry, ľudových remesiel.
Budova SOS História
Dom osvety v Banskej Bystrici bol založený 3. septembra 1952 a stal sa organizátorom kultúrnoosvetovej činnosti.
Od svojho vzniku inštitúcia niekoľkokrát zmenila svoj názov a v r. 2002 aj sídlo.
Naša posledná adresa je na Dolnej 35, v budove, ktorá má sama o sebe zaujímavú históriu.
Meštiansky dom, pôvodne renesančný, bol postavený na starších základoch, o čom svedšia archeologické nálezy množstva gotických kachlíc vo dvore domu. Tieto nálezy dokladajú že tu v 15. storočí stála dieľňa zaoberajúca sa výrobou kachlíc.
Po požiari v roku 1761 bol objekt niekoľkokrát prestavaný a terajší vzhľad fasády je z 19. storočia.
 

Prečítajte si podrobnú históriu - Bothárov dom
Meštiansky dom na Dolnej 35 - OBYVATELIA
POZRITE SI VIDEO A FOTOGRAFIE Z REKONŠTRUKCIE

 
   
Najvýznamnejšie podujatia Stredoslovenského osvetového strediska Banská Bystrica,
plánované v roku 2019, hlavný organizátor SOS

Krajské, nadregionálne a celoštátne podujatia

VÝTVARNÉ SPEKTRUM
uzávierka súťažného kola 5. marca
krajská výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby
26.3. - 28. 4. 2019
Múzeum SNP Banská Bystrica

DIVERTIMENTO MUSICALE - súťažná prehliadka
5. 4. 2019
Koncertná sála ZUŠ J.Cikkera, Banská Bystrica

MLÁDEŽ SPIEVA - súťažná prehliadka
12. 4. 2019
Koncertná sála ZUŠ J.Cikkera, Banská Bystrica

SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ
krajská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy a tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie
6 - 10. 5. 2019
ŠVK, Komorná sála SOS a BDnR Banská Bystrica

HRONSECKÁ LIPOVÁ RATOLESŤ - 31. ročník
krajská súťaž v speve ľudových piesní detí
25. 5. 2019
KD Hronsek

FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB VALASKÁ
48. ročník s medzinárodnou účasťou
8. 6. 2019
obec Valaská

HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA V HEĽPE - 54. ROČNÍK
folklórny festival s medzinárodnou účasťou
28. - 30. jún 2019
obec a amfiteáter Heľpa

STRUNOBRANIE
krajská prehliadka autorskej piesňovej tvorby
6. 7. 2019
Amfiteáter v šport. areáli Medzibrod

OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU - 24. ročník
festival viachlasného chrámového a ľudového spevu
19. - 21. 7. 2019
Obec Telgárt

FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU
súťažná prehliadka hudobného folklóru Banskobystrického kraja
29. 9. 2019
KD Slovenská Ľupča

DIVADELNÁ CHALUPKA - 14. ročník
inšpiratívny festival s medzinárodnou účasťou
18. - 21. 9.  2019
Brezno a okolité obce

SÁROVA BYSTRICA
krajské kolo súťaže mladých moderátorov
24. 10. 2019
Komorná sála SOS Banská Bystrica

BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA, 11. ročník
festival folklórnych súborov
10. - 13. 10. 2019
GAS, Banská Bystrica

SÁROVA BYSTRICA - 40. ročník súťaže
Celoštátne finále súťaže mladých moderátorov
28. - 29. 11. 2019
Komorná sála SOS Banská Bystrica

POPBB 2019 - 14. ročník
súťažná prehliadka v speve populárnej piesne detí a mládeže, vyhlásenej v rámci SR
22. 11. 2019
Radnica Banská Bystrica

Okresné a regionálne podujatia

JARNÝ SALÓN
uzávierka súťažného kola 8. 2. 2019
regionálna výstava neprofesionálnych výtvarníkov
13.2. - 3.3. 2019
Komorná sála SOS Banská Bystrica

65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Okresné kolo I.- III. kategórie pre okr. Banská Bystrica
14. 2. 2019
ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica

65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Okresné kolo IV. kategórie pre okres Banská Bystrica
12. 3. 2019
Komorná sála SOS Banská Bystrica

65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Okresné kolo IV. kategórie pre okres Brezno
14. 3. 2019
Hotelová akadémia, Brezno

PONICKÁ FUJARKA - 37. ročník
súťažná prehliadka detského hud. folklóru, pre okr. Banská Bystrica
17. 3. 2019
KD Ponická Lehôtka

CINEAMA
regionálne kolo súťaže filmovej tvorby
15. 3. 2019
Komorná sála SOS Banská Bystrica

65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Regionálne kolo I. - III. kategórie
21. 3. 2019
ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica

TAJOVSKÉHO DIVADELNÉ DNI
regionálna súťaž neprofesionálnych divadiel okresov Banská Bystrica a Brezno
marec. 2019 - formou jednotlivých predstavení v obciach Tajov, SOS

FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU
súťažná prehliadka hudobného folklóru okr. Brezno a Banská Bystrica
28. 4. 2019
MsDK Brezno

MY SME MALÍ DIVADELNÍCI
regionálna prehliadka detského divadla a divadla dospelých hrajúcich pre deti z okresov Banská Bystrica a Brezno
28. 3. 2019
MsKS v Slovenskej Ľupči

KARVAŠOVA BYSTRICA
regionálna súťažná prehliadka divadla mladých pre okresy B. Bystrica a Brezno
21. 3. 2019
Komorná sála SOS Banská Bystrica

AMFO 2019
regiónálne kolo súťaže amatérskej fotografie
5. 4. 2019
9.4. - 30.4.2019 súťažná výstava
Komorná sála SOS Banská Bystrica

VITAJ ZO SVETA V NAŠOM SVETÍKU...
Regionálne kolo 65. Hviezdoslavovho Kubína pre recitátorov IV. - V. kategórie a tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie 9. 4. 2019
Komorná sála SOS Banská Bystrica

FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU
súťažná prehliadka hudobného folklóru okr. Brezno a Banská Bystrica
28. 4. 2019
Ms DK Brezno

HOREHRONSKÁ VALAŠKA - 56. ročník
súťažná prehliadka detského hudobného folklóru, pre okres Brezno
5. 5. 2019
KD Telgárt

Ďalšie významné podujatia SOS

TROJKRÁĽOVÝ KONCERT
orchestra CAMERATA NOVISOLIENSIS
13. 1. 2019
Chrám Panny Márie Pomocnice u Saleziánov Don Bosca B. Bystrica - Sásová

NOVOROČNÝ KONCERT
speváckych zborov Mladosť UMB Banská Bystrica
16. 1. 2019
Kostol sv. Michala Archanjela, Banská Bystrica - Fončorda

PIESNE MOJE PIESNE
program speváckych skupín
30. 1. 2019
Komorná sála SOS BB

PRÁZDNINOVÁ DIELNIČKA
Jarné patlaninky - tvorivé dielne
5. - 7. 3. 2019
Dielňa ľudových remesiel SOS BB

STRETNUTIE S REMESLOM
cyklické tvorivé dielne v priebehu roka 2019
Dielňa ľudových remesiel SOS BB

DIVADELNÉ ŠTVRTKY - 7. ročník
cyklus výnimočných divadelných podujatí
Komorná sála a nádvorie SOS BB

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
výučba zameraná rôzne techniky, aj s majstrami ľudovej umeleckej výroby
apríl 2019
v SOS, v obciach, mestách a školách

MAJSTRI a DETI - 24 . ročník
trojdňové tematické podujatie, tvorivé dielne s majstrami ľudovej umeleckej výroby
15. - 17. 4. 2019
Dielňa ľudových remesiel SOS BB

CESTA ZA PRÍBEHMI
cyklus odborných metodicko-inštruktážnych stretnutí a tvorivých dielní pre neprofesionálnych divadelníkov, režisérov detských dramatických krúžkov a divadiel a divadlá mladých banskobystrického kraja
v priebehu roka 2019

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA TRADIČNÝCH TECHNÍK - 13. ročník
júl - august 2019
Špania Dolina

KRAJSKÁ TVORIVÁ DIELŇA
pre recitátorov, tvorcov divadiel poézie a pedagógov pracujúcich s umeleckým prednesom
4. - 6. 10. 2019
Hotel Biela Medvedica, Bystrá

VÍKEND S FOTOGRAFIOU
festival dobrej fotografie
5. 11. - 13. 12. 2019
SOS a Múzeum SNP Banská Bystrica

BYSTRICKÁ IMPROLIGA - XXIII. ročník
súťaž v divadelnej improvizácii pre študentov stredných škôl regiónu Banská Bystrica a Brezno
19. 11. 2019
Komorná sála SOS Banská Bystrica

VEČERY S ĽUDOVOU HUDBOU
cyklus podujatí ľudovej hudobnej kultúry
v priebehu roka 2019
Komorná sála SOS Banská Bystrica

TVORIVÉ DIELNE NA ŠKOLÁCH
tvorivé dielne podľa rozvrhu
celoročne 2019

VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
rôzne techniky s majstrami ľudovej umeleckej výroby v obciach, mestách a školách regiónu
november, december 2019
Dielňa ľudových remesiel SOS

ADVENTNÝ KONCERT - USZ Mladosť a ich hostí
december 2019
Cikkerova sieň Radnice mesta B. Bystrica

VIANOČNÉ PROGRAMY
december 2019
Komorná sála SOS a obce okresu Banská BystricaPodujatia sa budú priebežne v priebehu roka dopĺňať podľa požiadaviek a potreby, väčšinou sa uskutočnia v Komornej sále SOS, Dolná 35, v ďalších priestoroch mesta Banská Bystrica, v obciach regiónu Banská Bystrica-Brezno, v mestských školách.


Uvedené podujatia sa organizujú každoročne, hlavný organizátor Stredoslovenské osvetové stredisko, Dolná 35, 975 25 Banská Bystrica Telefón: 048/4125206 e-mail: sosbb@sosbb.sk